REGULAMIN

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia
usług drogą elektroniczną
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze
sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.terrastyll.pl
prowadzonego przez Teresę Podgórską prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą P.P.H. „TERRA STYL” Teresa Podgórska,
Warszawska 34 05-119 Michałów-Reginów, NIP: 5361021090,
REGON: 010838528, wpisaną do rejestru przedsiębiorców –
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a
w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania
umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się
na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich
usług Sklepu Internetowego.
(dalej „Adres Sprzedawcy”):
TERRASTYLL
Warszawska 34
05-119 Michałów-Reginów
e-mail: terrastyll.online@gmail.com
§ 1
Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co
najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć
Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient
ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać
stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać
Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich
danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług
drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność,
polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z
wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez
Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy
dostępny pod adresem www.sklep.nife.pl za pośrednictwem którego
Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych
Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy
Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za
pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą
elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za
pośrednictwem Sklepu;
11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) –Teresa Podgórska
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H. „Terra Styl”
Teresa podgórska, Warszawska 34, 05-119 Michałów-Reginów,
NIP: 5361021090, REGON: 010838528;
12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę
zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę
Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
§ 2
Obowiązki Stron
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych
przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami
Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego
od wad.
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest
niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści
dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa
sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny
termin dostarczenia Towaru).
§ 3
Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu
Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od
tego czy dokonał Rejestracji.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez
Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu
wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać
niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z
zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez
podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas
składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie
się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy
sprzedaży.
§ 4
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru
1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są
cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które
każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia.
Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty
dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy
(przedpłata);
b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za
pobraniem),
c) za pośrednictwem serwisu PAYU
4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do
wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w
przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem
serwisu PAYU wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po
zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym albo koncie
PAYU Usługodawcy.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy,
aby Klient sprawdził chociażby stan zewnętrzny przesyłki w
obecności dostarczyciela, czy opakowanie nie nosi śladów
uszkodzenia.
6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do
odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z
kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego
przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się
Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku
niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci
przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby
doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania
Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać
Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody
wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez
Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów
przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy,
zapłaty.
7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy,
aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku
stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki,
3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W
takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze
zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne
powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym
wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu
uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
8. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki
zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku
stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt
dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze
Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych
Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po
sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę
niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu
cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na
kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą
(Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy (Towaru).
10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę
Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania
Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej
powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca
nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.
§ 5
Kody rabatowe
1. Kod rabatowy pomniejszy wartość zamówionych Towarów o
przyznaną wartość rabatu.
2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w Sklepie
internetowym terrastyll.pl
3. Kody rabatowe nie są wymienne na pieniądze.
4. W jednym Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden
kod rabatowy.
5. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.
6. Kod rabatowy przyznawany jest w ramach akcji promocyjnych.
7. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.
§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu
Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez
złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź
skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który
stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło
dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług
od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej
konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar
należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba,
że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym
sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym
kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że
Sprzedawca zgodził się je ponieść.
§ 7
Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta
będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[ 1 ] Kodeksu
Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art.
556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
9. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta
gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego
Regulaminu, należy kierować na adres TERRASTYLL ul.
Mokotowska 40/1 oraz terrastyll.online@gmail.com , a w przypadku
reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę również przy
użyciu formularza kontaktowego.
10. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać
lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając
do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na
adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
11. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę
Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do
korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
12. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji
w terminie do 14 dni.
13. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta
do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania
przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
14. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z
pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się
pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również
złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 8
Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi
udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest
wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest
informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca
biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także
inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim
imieniu i na zlecenie osób trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty
Newslettera.
§ 9
Pozostałe prawa i obowiązki
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie
ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta
Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem
zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem
umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne
usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia
albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym
w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy
rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia
wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany
przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed
planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług
drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz
w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww.
naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.
§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego
następujące Usługi:
1) przedstawienie oferty Sklepu,
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie
Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na
odległość,
3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, 4)
możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie
wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga
dokonania Rejestracji.
4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez
Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w
przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum
24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej
lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która
zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.
Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek
internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami
wymienionymi powyżej.
§ 11
Rozstrzyganie sporów
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
§ 12
Dane osobowe
1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i
przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do
Regulaminu.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za
pośrednictwem strony internetowej www.terrastyll.pl jest
Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z
uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności
z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Klient chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza
rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych zgodnie z wymogami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), podanych w formularzu
rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze
Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów
sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Klienta zamówienia
za pośrednictwem Sklepu.
4. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez
Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych
osobowych w celu zapisania się na newsletter, otrzymywania
informacji marketingowych/handlowych oraz profilowania za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
5. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, dokładnie określone w dokumencie
Polityka prywatności, w tym:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) prawo sprzeciwu,
e) prawo do bycia zapomnianym,
f) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody.
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest
dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach
zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi
założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.